Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING STICHTING DE EZELSHOEVE

DE EZELSHOEVE onderschrijft het belang van de privacy van haar donateurs, bezoekers van de website en personen die op andere wijzen betrokken zijn bij DE EZELSHOEVE. Persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Naast de naleving van de AVG heeft DE EZELSHOEVE zich gecommitteerd aan de gedragscode van Goede Doelen Nederland en het CBF-keur voor goede doelen.

Onder donateurs verstaat DE EZELSHOEVE alle personen en bedrijven die ons financieel, met inzamelproducten of andere artikelen en/of middelen steunen om ons doel te bereiken, maar ook personen en bedrijven die gratis producten of diensten van ons afnemen, zoals rondleidingen, wandelingen, donatieboxen en andere producten en diensten die DE EZELSHOEVE in de toekomst introduceert. Ook bewaart DE EZELSHOEVE gegevens van personen die geen donateur zijn, maar wel de nieuwsbrief van DE EZELSHOEVE ontvangen.

Welke gegevens registreert DE EZELSHOEVE?
DE EZELSHOEVE registreert de volgende gegevens:

 •   persoonsgegevens: achternaam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer. Voor communicatie benodigde persoonsgegevens kunnen binnen de AVG-wetgeving worden aangevuld of gevalideerd met gegevens uit externe bronnen;

 •   een uniek administratienummer, behorend bij de donateur;

 •   financiële gegevens en geefgedrag van donateurs zoals het bankrekeningnummer, naam

  bankrekeninghouder en betalingswijze voor het berekenen, vastleggen en innen van

  donaties en/of eenmalige of doorlopende machtigingen;

 •   bijzondere gegevens van donateurs: bij een overeenkomst periodieke schenking bewaren wij

  ook het door de donateur opgegeven BSN-nummer en handtekening, conform de richtlijnen

  van de belastingdienst;

 •   gegevens die betrekking hebben op het donateurschap of betrokkenheid bij DE EZELSHOEVE

  t.b.v. relatiemanagement. Bijvoorbeeld de datum van aanvang van de begunstiging of de deelname aan de activiteiten van DE EZELSHOEVE, zoals de DE EZELSHOEVE-donateursdagen of rondleidingen, maar ook post- en belvoorkeuren en e-mailwisselingen tussen DE EZELSHOEVE en de donateur;

 •   foto’s en videobeelden met of zonder geluid van activiteiten bij DE EZELSHOEVE, bijvoorbeeld foto’s die gemaakt zijn tijdens de DE EZELSHOEVE opendagen of rondleidingen;

 •   indien wij extra persoonlijke gegevens t.b.v. relatiemanagement of bijvoorbeeld nalatenschappen willen vastleggen dan vraagt DE EZELSHOEVE hiervoor expliciete toestemming.

  Waarvoor gebruikt DE EZELSHOEVE jouw gegevens?
  DE EZELSHOEVE gebruikt jouw gegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden:

 •   activiteiten die, gelet op onze doelstelling als stichting, gebruikelijk zijn, waaronder het informeren van onze donateurs over de activiteiten en ontwikkelingen van DE EZELSHOEVE, fondsenwervende activiteiten en marketing;

 •   het inzichtelijk maken en beter begrijpen van onze achterban, zodat wij onze communicatie en acties zo goed mogelijk kunnen afstemmen;

 •   het berekenen, vastleggen en innen van machtigingen en donaties;

 •   het behandelen van geschillen;

 •   het analyseren van de fondsenwervende activiteiten;

 •   het doen uitoefenen van accountantscontrole.

  De website van DE EZELSHOEVE

  Op de website van DE EZELSHOEVE worden standaard functionele cookies bijgehouden. Hieronder vallen algemene bezoekgegevens, zonder jou als bezoeker te identificeren. Deze cookies zijn nodig om de website naar behoren te laten werken.

  Alleen als je akkoord gaat, plaatsen we ook een aantal andere niet-functionele cookies. Deze hebben verschillende doeleinden en zorgen ervoor dat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren. Deze extra cookies zijn: de bezoekfrequentie van onze website, browsertype, IP-adres, de bezochte pagina’s en de duur van de gebruikerssessie. Het doel van het bijhouden van deze gegevens is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de website te zetten. Op deze wijze kan DE EZELSHOEVE haar dienstverlening en informatieverstrekking optimaliseren.

  De website van DE EZELSHOEVE bevat links naar externe internetpagina’s. DE EZELSHOEVE is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van deze internetpagina’s of het verzamelen van bezoekersgegevens door deze externe websites.

  De toegestane bewaartermijn
  DE EZELSHOEVE verwijdert of anonimiseert jouw persoonsgegevens binnen vastgestelde termijnen:

 •   Binnen 1 maand na het uitoefenen van het recht op verwijdering. Eventuele betalingsgegevens moeten wij voor de belastingdienst wel 7 jaar bewaren;

 •   2 jaar na een laatste interactie, bijvoorbeeld het ontvangen een nieuwsbrief, het invullen van een petitie of het volgen van de digitale rondleiding en je daarna geen donateur bent geworden;

 •   7 jaar na je laatste donatie of aanvraag als je donateurschap met DE EZELSHOEVE is beëindigd en je geen (digitale) post van ons ontvangt. Je donateurschap eindigt automatisch 18 maanden na het doen van een laatste donatie of aanvraag aan DE EZELSHOEVE of per direct wanneer je dit schriftelijk of per e-mail expliciet kenbaar maakt aan DE EZELSHOEVE.

  De termijn van 7 jaar kan langer doorlopen als je donateurschap is gestopt, maar je nog wel (digitale) post van DE EZELSHOEVE ontvangt. Je persoonsgegevens worden dan bewaard tot maximaal 2 jaar na de laatste verzending van (digitale) post.

  Je rechten m.b.t. je persoonsgegevens

  Je hebt altijd recht op inzage in jouw gegevens, jouw gegevens te laten wijzigen of te laten verwijderen. Indien je dit wenst kun je dit aanvragen per post of per e-mail. DE EZELSHOEVE streeft ernaar om binnen 1 maand op je verzoek te reageren via post of per e-mail.

  Als je vindt dat DE EZELSHOEVE je verzoek niet (tijdig) honoreert of als je vermoedt dat je persoonsgegevens zijn verwerkt op een manier die in strijd is met de privacywet, kan je een klacht indienen bij DE EZELSHOEVE. In het volgende stuk staat hoe je een klacht kan indienen. Indien je van mening bent dat DE EZELSHOEVE onjuist is omgegaan met jouw persoonsgegevens en dit niet adequaat heeft opgelost, dan kan je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen of klachten

Heb je een opmerking, suggestie, vraag of klacht*? Laat het ons weten via een e-mail t.a.v. ezelshoeve@hotmail.com. We streven ernaar om binnen 5 werkdagen te reageren. Wij stellen het zeer op prijs om je opmerkingen te horen en willen daar graag van leren.

*Een klacht is een expliciete uiting van ‘onvrede’ over het beleid en/of de uitvoering daarvan door DE EZELSHOEVE, de informatieverstrekking door DE EZELSHOEVE of de behandeling van jou als persoon.

Contactgegevens:

ezelshoeve@hotmail.com
+31 627 136 736 (bereikbaar op werkdagen tussen 9:00 uur en 17.00 uur)

Postadres en Vestigingsadres

Stichting DE EZELSHOEVE Goorweg 3
5111 CR Baarle-Nassau KvK: 18077520

RSIN: 814784847

Close